Archiwa tagu: sledz paczke

licencja transportowa

Czym jest licencja transportowa?

licencja transportowa

Każda działalność gospodarcza posiada swoją specyfikę, a także kojarzone z nią wymogi. Zwykle związane są one z konkretną branżą, w której działa właściciel firmy. Część z nich jednak ma charakter bardziej ogólny. Przykładem może być transport. Wiadomo bowiem, że w większości przypadków jest to jedna z głównych gałęzi działalności. Wiąże się ona, między innymi, z koniecznością spełnienia wymogów formalnych, takich jak licencja transportowa. Na czym ona dokładnie polega i kiedy należy ją uzyskać?

Licencja transportowa (może być międzynarodowa) — co to za dokument?

Posiadanie takiej licencji jest wymogiem koniecznym dla wszystkich właścicieli firm, dla których transport stanowi źródło dochodu. Innymi słowy, należy ją posiadać w każdym przypadku, gdy przewóz osób lub dóbr jest jedną z podstaw zarobkowania. Dotyczy to więc przedsiębiorstw transportowych, zarówno zajmujących się przewozem ludzi, jak i różnego rodzaju towarów. Co więcej, nie ma tu znaczenia, czy aktywność ta odbywa się własnym samochodem czy busem lub autem ciężarowym.

Od tej reguły jest jednak wyjątek. Z konieczności posiadania licencji zwolniono przedsiębiorców, którzy nie wykorzystują transportu do celów zarobkowych. Dotyczy to takich sytuacji jak na przykład przewóz pracowników do miejsca pracy. Aby jednak uzyskać zwolnienie z wymogu posiadania licencji, należy spełnić określone warunki. Pierwszy z nich mówi, że auto do transportu osób nie może przewozić ich więcej niż dziewięć (uwzględniając kierowcę). Ponadto całkowita masa pojazdu nie może przekroczyć 3,5 tony. W razie kontroli wystarczy wylegitymować się ważnym prawem jazdy kategorii B. Co więcej, z wymogu posiadania licencji zwolniony jest również transport medyczny i sanitarny oraz ratownicy medyczni.

Licencja na krajowy transport drogowy i licencja transport międzynarodowy — w jaki sposób je uzyskać?

Kwestie związane z uzyskaniem licencji transportowej porządkują przede wszystkim przepisy pochodzące z ustawy o transporcie drogowym oraz z rozporządzeń unijnych, na przykład dyrektyw numer 1 072 i 1 073. Dokument uzyskuje się na wniosek przedsiębiorcy, który musi w nim określić, na jaki okres chciałby go otrzymać. Składa się go w starostwie powiatowym. Zgodę można uzyskać na okres od 2 do nawet 50 lat.

Aby otrzymać licencję transportową, należy spełnić wymagane warunki. Pierwszym z nich jest konieczność posiadania certyfikatu kompetencji zawodowych. Takim dokumentem musi wylegitymować się przynajmniej jeden z pracowników w przedsiębiorstwie ubiegającym się o licencję. Ponadto firma musi posiadać również zdolność finansową oraz dobrą reputację. Co więcej, pojazdy wykorzystywane w celach zarobkowych muszą być sprawne i mieć wszystkie aktualne przeglądy i atesty. Właściciel firmy powinien również dysponować prawem do korzystania z floty.

Za zdolność finansową jednostki organizacyjnej ubiegającej się o licencję rozumie się zabezpieczenie środków. Odpowiednio jest to 9 tysięcy Euro na poczet pierwszego transportu z ładunkiem oraz 5 tysięcy na każdy kolejny przewóz dla jednego pojazdu. W przypadku, kiedy firma pośredniczy w transporcie, zabezpieczenie musi być wyższe i wynosi nawet 50 tysięcy Euro. Może ono przyjąć różne formy, na przykład równowartość w papierach wartościowych albo w polisie ubezpieczeniowej. Dokumentacja nie może budzić żadnych wątpliwości. W razie problemów przedsiębiorca musi być w stanie uregulować zobowiązanie do określonej wysokości.

Czym jest licencja transportowa?

Czym jest licencja transportowa?

W jaki sposób określić, czy przedsiębiorstwo cieszy się dobrą reputacją?

Oczywiście nie ma na stwierdzenie tego faktu jednoznacznych narzędzi. Jest to w dużej mierze ocena subiektywna urzędnika. Organy wydające licencję mogą jednak zweryfikować obiektywne aspekty, jak choćby to, czy firma była karana za przestępstwa skarbowe. Dotyczy to także elementów takich jak zachowanie bezpieczeństwa w komunikacji, wiarygodności dokumentów czy kwestii związanych z bezpieczeństwem pracy. Analizie poddaje się także prawo do prowadzenia działalności w zakresie transportu drogowego. Wszelkie nieścisłości tego rodzaju mogą sugerować, że z reputacją przedsiębiorcy nie wszystko jest w porządku. Odnotowane wyroki lub kary nałożone za przewinienia mogą sprawić, że dana firma nie otrzyma licencji transportowej.

Licencja transportowa (międzynarodowa) – koszt

Warto pamiętać, że wydanie tego dokumentu wiąże się z kosztami. Ostateczna wysokość należności do zapłacenia zależy od tego, czy będziemy przewozić ludzi, czy towary, a także, na jaki okres ma zostać wydana licencja. Obecnie wartość ta waha się od mniej więcej kilkuset złotych do około  1500 złotych.

Aby złożyć wniosek o uzyskanie licencji transportowej, należy wypełnić stosowne formularze. Są one zwykle dostępne na stronie internetowej Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego. Musimy uwzględnić w nich wszystkie potrzebne informacje, takie jak specyfika działalności oraz samego przewozu (na przykład tego, czy dotyczy on osób, czy dóbr). Do wniosku należy dołączyć również certyfikaty poświadczające zdolność finansową oraz kompetencje zawodowe i zaświadczenie o niekaralności. Na koniec warto pamiętać, że konieczność posiadania licencji transportowej nie obejmuje taksówkarzy. Ci podlegają pod odrębne wymogi, ustalane często w zależności od rejonu, w którym prowadzą swoją działalność.

transport międzynarodowy

Transport międzynarodowy i krajowy – najważniejsze różnice

transport międzynarodowy

Wyróżnia się różne rodzaje transportu, jednak podstawowy podział obejmuje transport międzynarodowy i krajowy. Warto poznać najważniejsze różnice.

Co warto wiedzieć na temat transportu krajowego?

Transport krajowy dotyczy podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób i rzeczy. Cechą charakterystyczną jest to, że odbywa się on pojazdami zarejestrowanymi w kraju. Wyznaczona trasa ma przebiegać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego w tym przypadku zlecenia realizuje się w obrębie granic konkretnego kraju. Ważne jest to, aby w krótkim czasie dotrzeć do zamierzonego celu. Transport wewnątrzkrajowy przeznaczony jest zarówno dla małych, jak i dużych przedsiębiorstw. Korzystają z tego także klienci indywidualni.

W przypadku transportu krajowego warto też wspomnieć o samochodach ciężarowych, w odniesieniu do których stosuje się pewne ograniczenia szczególnie w okresie wakacyjnym. Takie pojazdy nie mogą poruszać się po drogach w piątki w godzinach od 18:00 do 22:00. W soboty jest to godzina od 8:00 do 14:00, a w niedziele od 8:00 do 22:00. Odstępstwem od tej zasady są autobusy, cysterny, pojazdy, które przewożą lekarstwa, artykuły spożywcze i zwierzęta. Do tej grupy zalicza się również specjalne pojazdy, które biorą udział w akcjach ratowniczych i humanitarnych.

Co warto wiedzieć na temat transportu międzynarodowego?

Transport międzynarodowy wykonuje się na terenie innych państw. Przewozy odbywają się na zlecenie. W tym przypadku podstawą jest nie tylko sam przewóz mienia, ale też wcześniejsze załadowanie, wyładowanie i ewentualne składowanie. Warto również powiedzieć o pewnych ograniczeniach, które dotyczą okresu wakacyjnego. Kierowca pojazdu musi zdawać sobie sprawę z tego, w jakim terminie może poruszać się po drodze, a w jakim nie jest to możliwe. Istotne znaczenie ma zakaz poruszania się pojazdami ciężarowymi po takich krajach jak: Francja, Niemcy, Czechy, Ukraina, Białoruś, Słowacja i Włochy.

Na sukces w transporcie międzynarodowym wpływa korzystanie z nowoczesnej infrastruktury, wykorzystanie właściwych metod, optymalizacja kosztów, czy też zapoznanie się z najważniejszymi procedurami, a także formalnościami. Oczywiście wartością dodaną jest tutaj umiejętność porozumiewania się w innych językach obcych. Co więcej, dzięki temu zyskuje się też wiedzę na temat przepisów prawa, które obowiązują w konkretnych państwach. Rozwój szeroko rozumianej branży transportowej jest możliwy przez integrację, jeśli chodzi o transport międzynarodowy i krajowy.

transport międzynarodowy1

transport międzynarodowy

Transport międzynarodowy i krajowy — jakie są najważniejsze różnice?

Istnieje jedna najważniejsza różnica pomiędzy transportem krajowym a międzynarodowym. Pierwszy odbywa się na terenie konkretnego państwa, dlatego ma on charakter lokalny. Natomiast podstawą transportu międzynarodowego jest szerszy zasięg. Usługi realizuje się w innym państwie. Czasami pojawia się też potrzeba przejazdu przez kilka sąsiadujących państw. Co więcej, w tym przypadku trzeba również często wykonać bardzo dużo czynności organizacyjnych.

Transport międzynarodowy i krajowy – co wpływa na to, że firma wybiera konkretny rodzaj transportu?

W Polsce funkcjonuje więcej przedsiębiorstw, które specjalizują się w transporcie krajowym. Wynika to z tego, że nie wszystkie firmy mogą prowadzić transport poza granicami kraju, ponieważ decyduje o tym sytuacja finansowa. W takiej branży mogą działać wyłącznie organizacje, które mają ugruntowaną pozycję na rynku. Dużym ograniczeniem jest również wiedza związana z przepisami prawa obowiązującymi w innym państwie. Przepisy to nie wszystko, ponieważ istotne znaczenie ma także przeszkolenie kierowców, jeśli chodzi o znajomość przepisów ruchu drogowego, które obowiązują na terenie konkretnego państwa. Inną ważna bariera to nieznajomość języka obcego, dlatego warto poznać przynajmniej podstawowe zwroty. Dzięki temu transport będzie dużo sprawniejszy.

Jaka jest różnica między transportem międzynarodowym a wewnątrzwspólnotowym?

Transport międzynarodowy Polska prowadzi do rozwijania węzłów transportowych. Co więcej, przeciwdziała również monopolowi w sektorze transportu. Pozwala on także na globalną współpracę przemysłową. Podstawą transportu międzynarodowego jest przemieszczanie się towarów pomiędzy różnymi krajami, z wyłączeniem państw Unii Europejskiej. Z transportem międzynarodowym mamy do czynienia wtedy, gdy towary nadane są na terenie kraju i przewożone do państw znajdujących się poza UE. Inną sytuacją jest nadanie towaru z kraju ulokowanego poza UE do miejsca docelowego, które znajduje się w Polsce. Przykładem innej sytuacji to taka, w której nadanie i miejsce docelowe znajduje się w poza UE, a trasa przebiega przez kraj. Kolejnym przykładem jest nadanie na obszarze państwa członkowskiego do miejsca docelowego poza UE. Ważne, aby odcinek trasy przebiegał przez kraj. Transport międzynarodowy występuje też wówczas, gdy towary nadawane są z kraju poza UE, miejscem docelowym jest teren państwa członkowskiego, a trasa przechodzi przez Polskę.

Transport międzynarodowy

Transport międzynarodowy – na czym polega?

Transport międzynarodowy

Wiele osób pragnie dowiedzieć się, czym jest transport międzynarodowy i jakie funkcje on pełni. Warto także rozróżnić, czym różni się transport międzynarodowy od spedycji. Dzisiejszy artykuł powstał, aby wyjaśnić te kwestie. Dowiedz się więcej na ten temat.

Co kryje się pod pojęciem transportu międzynarodowego?

Transport międzynarodowy jest to proces, którego istotą jest przemieszczanie się ludzi, rzeczy lub energii. Podczas transportu mamy do czynienia z usługą transportową. Przewóz towarów realizuje się na terenie jednego kraju lub kilku państw. Zatem pod pojęciem transportu międzynarodowego kryje się procedura transportu odbywającego się z jednego do drugiego kraju. Istotne jest to, że transportem międzynarodowym nie jest przewóz realizowany na obszarze państw Unii Europejskiej. Taki transport nosi miano transportu wewnątrzwspólnotowego. Transport może być lądowy, lotniczy lub morski.

Jakie są najważniejsze funkcje transportu międzynarodowego?

Transport międzynarodowy pełni między innymi funkcję produkcyjną. Jego cechą wyróżniającą jest przemieszczanie surowców do miejsc produkcji. Co więcej, jest to inaczej transport gotowych wyrobów do miejsc odbioru. Inną ważną funkcją transportu międzynarodowego jest funkcja polityczno-społeczna. Wiąże się to z tym, że transport ponosi odpowiedzialność za kształtowanie dobrych relacji międzyludzkich. Dzięki temu znacznie lepiej można zrozumieć odmienne kultury. Transport pozwala też na przemieszczanie się z domu do pracy lub innego celu. Za sprawą transportu możemy poszerzyć rynki zbytu naszych produktów. Dlatego transport stanowi podstawę integracji różnych gospodarek.

Transport międzynarodowy – zasadniczy cel

Transport międzynarodowy może mieć różne cele. Może to być przede wszystkim rozwój, modernizacja lub tworzenie systemów, które wywierają pozytywny wpływ na rozkwit gospodarczy. Na początku koniecznie trzeba osiągnąć mniejsze cele i one pozwolą zrealizować większe dążenia. Mniejszymi celami jest na przykład kształtowanie węzłów transportowych. Warto również przeciwdziałać monopolowi w sektorze transportowym. Konieczne należy też wspierać konkurencję i dbać o bezpieczeństwo transportu.

Co trzeba zrobić, aby wykonywać transport międzynarodowy?

Transport międzynarodowy może wykonywać firma, która spełni pewne formalności. Koniecznie trzeba zadbać o licencję na przewóz rzeczy i osób. Należy między innymi przygotować wykaz pojazdów, wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu krajowego lub międzynarodowego w zakresie przewozu towarów i osób. Nie obejdzie się również bez nadania NIP lub REGON, kopii Certyfikatu Kompetencji Zawodowych, odpisu z rejestru przedsiębiorców KRS lub CEIDG. Należy przygotować również zaświadczenie o niekaralności, potwierdzenie zdolności finansowej, zaświadczenie, o tym, że zamierza się zatrudnić kierowców, a także przygotować dowód wniesienia opłat za wydanie licencji. Transport międzynarodowy

Na, czyje zlecenie odbywa się transport międzynarodowy?

Transport międzynarodowy jest wykonywany przez firmy, które dysponują odpowiednią flotą, a także zatrudniają kierowców mających wymagane doświadczenie. Z kolei transport międzynarodowy zlecany jest przez firmy spedycyjne.

Transport międzynarodowy – rodzaje

Transport międzynarodowy może być morski, lądowy, kolejowy lub drogowy. Dokonanie właściwego wyboru, jeśli chodzi o transport, zależy między innymi od wagi ładunku, rodzaju i odległości realizowanego przewozu. Przewozy międzynarodowe często świadczy się za sprawą transportu intermodalnego, który nieustannie zyskuje na popularności. Jest on polecany do różnych ładunków.

Co warto wiedzieć na temat spedycji?

Spedycja jest usługą, której podstawą jest przemieszczanie towarów od nadawcy do odbiorcy oraz wykorzystanie właściwych środków i sposobów transportu. Osobą, która odpowiada za organizację tego procesu, jest spedytor. Działa on na rzecz dobra klienta. Usługa spedycyjna musi być tak zorganizowana, aby odpowiadała ona potrzebom i wymaganiom klientów. Pozwalają na to kontakty i znajomość specyficznej branży, jaką jest transport.

Jakie są najważniejsze cechy transportu międzynarodowego?

Transport międzynarodowy odbywa się z kraju do innego państwa, które nie należy do Unii Europejskiej. Może on jednak przebiegać przez państwo unijne. Zalicza się tutaj również sytuację odwrotną, czyli nadanie z kraju spoza strefy euro do Polski. Środek transportu może też wyruszyć z kraju Unii Europejskiej, przebiegać przez Polskę i zmierzać do państwa leżącego poza Unią Europejską.

Mówiąc, o transporcie międzynarodowym warto powiedzieć o tym, w jakich wariantach się odbywa. W przypadku, gdy całą przestrzeń wykorzystuje się do przewożenia dóbr przeznaczonych dla jednego klienta, mówi się o transporcie całopojazdowym. Bardzo często firmy zajmujące się transportem międzynarodowym realizują także spedycję. Działania te obejmują między innymi: załadowanie, wyładowanie i składowanie. Zatem w praktyce koniecznie trzeba dopełnić wielu formalności i zadbać o dokumentację, ubezpieczenie oraz odprawę celną.

Jeśli interesują Cię usługi spedycyjne to serdecznie zachęcamy do skorzystania z usług Eurospedycji. Nasi pracownicy posiadające bogate doświadczenie zapewnią obsługę na najwyższym poziomie. Zamów kuriera już dzisiaj.

Prezent na Dzień Matki

Jaki prezent na Dzień Matki?

Prezent na Dzień Matki

Święto wszystkich mam to bardzo ważny dzień w życiu każdego człowieka. Nawet dorośli celebrują ten moment, wręczając upominki i dziękując tym samym za lata opieki i troski. Zanim jednak przyjdzie ta chwila, stajemy przed często trudnym wyborem — jaki prezent na Dzień Matki wybrać? Wiadomo przecież, że musi to być coś wyjątkowego, co spodoba się bliskiej osobie. Jak sprostać temu zadaniu?

Prezent na Dzień Matki — wyraz oddania i miłości

Uroczystość wszystkich mam obchodzi się na całym świecie w maju. W Polsce przypada ona zawsze na 26. dzień miesiąca. Z tej okazji zarówno małe, jak i duże dzieci przygotowują różnego rodzaju niespodzianki i upominki. Często jednak stajemy przed sporym problemem, co wybrać, aby trafiło to w gust tej jednej wyjątkowej osoby. Dopasowanie odpowiedniego rozwiązania może być tym trudniejsze, że nie zawsze mamy możliwość osobiście wręczyć prezent na Dzień Matki. Wówczas musimy uwzględnić jeszcze estetyczne opakowanie do wysyłki kurierem. W jaki sposób przygotować taką przesyłkę, aby ładnie się ona prezentowała i bezpiecznie dotarła do adresatki?

Kwiaty — pomysł zawsze sprawdzony!

Bukiet kwiatów to zawsze dobre rozwiązanie, bo która kobieta ich nie lubi? Możesz sprawić mamie ogromną przyjemność, zamawiając w kwiaciarni piękną kompozycję lub pokusić się o bardziej oryginalne rozwiązanie. W ostatnich latach dużą popularnością cieszą się bowiem kwiaty doniczkowe oraz flower boxy jako oryginalny upominek dla kogoś bliskiego. Można zrobić również taki prezent na Dzień Matki swojej rodzicielce, która z pewnością doceni miły gest.

Jeśli planujemy wysyłkę kwiatów kurierem, najlepiej skorzystać z opcji poczty kwiatowej. Większość firm spedycyjnych posiada taką usługę w swojej ofercie. Warto jednak upewnić się, że takie rozwiązanie jest możliwe. Kwiaty należą bowiem do materiałów świeżych i łatwo psujących się, dlatego wymagają specjalnego traktowania.

Zanim jednak dojdzie do wysyłki, gotowy bukiet lub inną kompozycję florystyczną należy wcześniej odpowiednio zabezpieczyć, aby nie uszkodziły się one w czasie transportu. Dodatkowym wsparciem będzie z pewnością wytrzymały celofan lub grubszy papier, który ochroni delikatne kwiaty. Prezent na Dzień Matki

Galanteria i biżuteria na prezenty na dzień matki

Wiele osób z tej okazji stawia na ponadczasowe rozwiązania. Zaraz po kwiatach kobiety kochają bowiem różnego rodzaju dodatki ozdobne, takie jak kolczyki, bransoletki czy apaszki. To zdecydowanie klasyki, które nigdy nie wychodzą z mody. Co więcej, w razie potrzeby możemy bez trudu nadać je za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Oczywiście, jak zawsze, musimy pamiętać o odpowiednim przygotowaniu przesyłki do wysyłki. W pierwszej kolejności warto zadbać o estetykę. Jeśli nie będziemy wręczać upominku osobiście, dobrze jest tak go skomponować, aby już samo odpakowywanie było dla mamy przyjemną czynnością. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że paczka przejdzie długą drogę, zanim trafi do rąk odbiorcy. Użyte do pakowania materiały powinny być więc zarówno estetyczne, jak i mieć walory zabezpieczające. Do wypełnienia można użyć na przykład bibuły lub kawałków ozdobnego papieru. W tej roli dobrze sprawdzą się również tekturowe pudełka. Nie tylko zabezpieczą one nasz prezent na Dzień Matki, ale będą się także ładnie prezentować. Nie sprawią także zawodu w czasie otwierania przesyłki.

Czekoladki i artykuły spożywcze to również sprawdzony prezent na dzień matki

Większość z nas ma słabość do słodyczy, dlatego lubimy dostawać prezenty w postaci różnych słodkości albo wysokiej jakości herbaty czy kawy. Takie rozwiązanie może sprawdzić się także w przypadku naszej mamy. Wyselekcjonowane produkty, odpowiednio i estetycznie zapakowane, również mogą być strzałem w dziesiątkę na tę wyjątkową okazję. Do wyboru mamy całą paletę możliwości. Pięknie zapakowane delikatesy, na przykład dobre wino, doskonała herbata czy pudełko czekoladek z pewnością będą miłym gestem dla mamy. Dobrze zadbać przy okazji o wysoką estetykę oraz bezpieczne opakowanie. Należy także upewnić się, że produkty nie ulegną zniszczeniu w czasie transportu. Co więcej, przy tej formie doręczenia lepiej unikać świeżych produktów, na przykład owoców, lub tych wymagających specjalnych warunków przechowywania. Dotyczy to między innymi serów i wędlin, które, choć mogłyby sprawić radość osobie obdarowanej, mogą zepsuć się w czasie doręczenia. Znacznie bezpieczniejszą opcją będą produkty, które nie uszkodzą się w wyższej temperaturze.

Co jeszcze podarować mamie?

Oczywiście każda mama jest inna i prezenty na Dzień Matki dla niej także powinien być odpowiednio dopasowany pod tym kątem. Jeśli jednak mamy wątpliwości, dobrze jest postawić na bardziej klasyczne rozwiązania. Dzięki temu zyskamy gwarancję, że sprawią one radość ukochanej osobie.

Wartą rozważenia opcją są także tak zwane prezenty niematerialne, na przykład voucher do SPA czy relaksujący masaż. Można również skorzystać z możliwości zakupu biletu do kina czy do teatru, jeśli nasza mama nie miała wcześniej czasu, aby się na taką aktywność zdecydować. Co więcej, taki upominek można z łatwością zapakować i wysłać za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Możliwości przygotowania ciekawego prezentu to dla mamy bardzo wiele. Warto w tej kwestii podążać w pierwszej kolejności za jej gustem i preferencjami, ale jeśli nie mamy konkretnego pomysłu, dobrze postawić na klasyczne opcje. Najlepiej także zadbać o to, aby ten dzień spędzić z mamą i wręczyć jej upominek osobiście. Jeśli jednak nie mamy takiej możliwości, z powodzeniem możemy zdać się na sprawdzoną firmę kurierską, która zrobi to w naszym imieniu.

Zaplanuj wysyłanie prezentu na dzień matki z pomocą Eurospedycji. Zapewniamy szybką dostawę paczek i najwyższą jakość usług. Zapoznaj się z naszą ofertą o międzynarodowym zasięgu i skontaktuj się z nami, by poznać więcej szczegółów.

Kurier Cork

Kurier Cork – kurierzy Polska Irlandia

Kurier Cork

Republika Irlandii jest państwem wyspiarskim położonym w zachodniej części Europy, które zajmuje większość terytorium wyspy Irlandia. Jest ona członkiem Unii Europejskiej. W 2021 r. zamieszkiwało w niej 5,033 miliona ludności. Jeżeli chodzi o Polonię w Irlandii, to wykształciła się ona głównie w momencie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku. Według spisu ludności w 2011 roku liczba osób polskiego pochodzenia mieszkających w Irlandii wynosiła 122 585 osób. Aktualnie szacuje się, że Polacy są najliczniejszą nieirlandzką grupą w tym kraju. Według źródeł statystycznych w Irlandii mieszka zatem około 150 tysięcy Polaków. Dlatego coraz ważniejszy staje się kurier Cork z Polski do Irlandii i z Irlandii do Polski.

Pierwsze wzmianki i współczesność

Wnikając głębiej w historię miasta, znajdziemy wzmianki na temat Cork pochodzące już z VI wieku. Jednak rozwój osady nastąpił dopiero w XVII wieku i obecnie stanowi już drugie największe miasto Irlandii. Cork liczy ponad 120 tysięcy mieszkańców, z czego wielu z nich to przyjezdni studenci, ponieważ miasto to posiada świetne uczelniane zaplecze. Ponadto jest ono stolicą hrabstwa utworzonego na południu kraju o tej samej nazwie – Cork. Region charakteryzuje najcieplejszy klimat w całej Irlandii, dodatkowo ma czyste wody i piaszczyste plaże, które są licznie odwiedzane przez turystów.

Cork – z czego słynie miasto?

Cork jest drugim co do wielkości miastem w Irlandii, a rodowici Irlandczycy nazywają go drugą stolicą ich państwa. W Cork jest wiele miejsc do zwiedzania oraz lokali gastronomicznych. Natomiast kulturalne wydarzenia w tym mieście często przekształcają go w tętniący życiem organizm. Jest tam wszystko to, co związane z Irlandią tj. smaczna kuchnia i dobre piwo. W małej odległości od centrum leżą zachwycające nadmorskie miasteczka, które warto odwiedzić i zasmakować irlandzkiego klimatu.

Cork przyciąga różnych turystów i nie tylko. Niektórzy z nich to Polacy, którzy się tutaj osiedlili i założyli rodziny. Mają krewnych w kraju nad Wisłą, dlatego często zdarza się wymiana paczek i przesyłek. Polacy zamawiają szybkich kurierów Polska Irlandia od drzwi do drzwi, co jest bardzo wygodnym rozwiązaniem. Dzięki nim wysyłają przesyłki do Irlandii. Z powrotem zaś ich krewni w Irlandii zamawiają kurierów Irlandia Polska bezpośrednio. Nie oznacza to również, że nie robią rozeznania. Głównie chodzi o to, aby zamówiony przez nich kurier był dobrym kurierem Polska Irlandia. Często się zatem zdarza, że kurierem Irlandia Polska i Polska Irlandia jest np. jedna z polskich firm Eurospedycja.

Cork – rozrywka, kultura i nauka

Miasto to jest jednym z większym kulturalnych ośrodków całej Irlandii. Już w roku 2005 roku Cork otrzymał status Europejskiej Stolicy Kultury. Posiadają historyczne dziedzictwo może pochwalić się też wieloma muzeami i galeriami. Nie brak tutaj zatem  miejsc do odkrywania tradycyjnych uroków Irlandii.

Cork – miasto festiwali

W Cork co roku organizowanych jest dużo muzycznych festiwali i kulturalnych wydarzeń. Urozmaicają one życie mieszkańców i turystów. Odbywają się one na specjalnie wybudowanej miejskiej scenie, w teatrach, ale także pubach. Jednym z najbardziej znanych na światową skalę muzycznych eventów jest Cork Folk Festival oraz Cork Jazz Festival. Wówczas koncerty trwają przez całe noce i dnie. Wśród innych wydarzeń można wyróżnić także odbywający się West Cork Literary Festival, Cork Midsummer Festival oraz Indiependence.

Cork – życie studenckie

Cork można określić mianem miasta typowo uniwersyteckiego, ponieważ żyje w nim aż 25 000 studentów, co stanowi ok. 25% całej populacji miasta. Uczęszczają oni na zajęcia na dwóch cenionych uczelniach – University College Cork i Cork Institute of Technology. Oprócz nich, w mieście znajduje się wiele innych instytucji i szkół wyższych.

W związku z obecnością wielu młodych mieszkańców infrastrukturę Cork odpowiednio przygotowano.  Nie brak tu zatem  miejsc do wyjść i spotkań, kin, teatrów, czy obiektów sportowych. Ponadto w Cork istnieje wiele lokali z muzyką na żywo, pubów i barów, w których organizują wieczory studenckie.

Kurier CorkCork – zwiedzanie miasta

Warto się przejść po uliczkach miasta, można bowiem odwiedzić wiele atrakcyjnych miejsc i zabytkowych obiektów.

Jednym z nich jest pochodząca z XVII wieku Twierdza Elżbiety, którą wybudowano po bitwie w Kinsale, a celem jej postawienia była ochrona murów miasta. Służyła ona też jako skład żywności, posterunek i koszary wojskowe. Natomiast obecnie z jej najwyższego piętra można podziwiać panoramę miasta.

Kolejne miejsce, które warto odwiedzić w Cork to rynek angielski, funkcjonujący od 1788 roku. Wyglądem nie zmienił się on na przełomie setek lat. Aktualnie znajdują się tutaj stragany, na których można się zaopatrzyć w lokalne specjały.

Dla osób lubiących przyrodę i oglądanie ciekawych jej form wyjątkowym miejscem na spacer może być publiczny Park Fitzgeralda, znajdujący się na Mardyke Walk. Znajduje się tutaj wiele roślinności, drzew różnych gatunków oraz elementów sztuki ogrodniczej.

Atrakcją turystyczną jest również zwiedzanie budynku miejskiego więzienia. Gmach został odrestaurowany. W jego środku można znaleźć wiele eksponatów, przedstawiających historię społeczeństwa i wejścia na przestępczą drogę niektórych obywateli. Ponadto, do odwiedzenia tego miejsca zachęca także niezwykła architektura, będąca częścią dziedzictwa tego miasteczka.

W Cork udostępniono również zwiedzającym wnętrze starych wodociągów. Z kolei wybudowane nad przepływającą przez Cork rzeką Lee czerwone budynki zachwycają turystów, którzy wewnątrz mogą zgłębiać wodną historię miasta, z pomocą interaktywnych eksponatów.

Cork — galerie i muzea

Dodatkowo w Cork, warto zwiedzić także powstałe tu galerie i muzea. Publiczne Muzeum w Cork jest jednym z najstarszych tego typów obiektów w całej Irlandii. W jego wnętrzu można znaleźć wystawy obrazujące życie mieszkańców miejscowości na przełomie siedmiu ostatnich lat oraz dotyczące wydarzeń historycznych kraju i świata w ciągu minionych 4 stuleci.

Przy Uniwersytecie w Cork znajduje się Galeria Glucks, gdzie możemy podziwiać kolekcje prac irlandzkich artystów. Placówka otrzymała wiele nagród i wyróżnień, związanych z działalnością. W galerii tej są często organizowane różnego rodzaju warsztaty, filmowe pokazy oraz koncerty.

Cork – jedzenie

Miasto Cork w Irlandii słynie także z dobrego jedzenia, a w szczególności ze specjału o nazwie Dirsheen. To rodzaj kaszanki na bazie krwi różnych zwierząt, gotowany z bułką tartą. Dla Irlandczyków to przysmak. Można go również nabyć na angielskim rynku. Jednak nie jest on polecany turystom z chorobami serca i wysokim cholesterolem, ponieważ to danie niezwykle tłuste i ciężkostrawne.

Dodatkowo w okolicy Cork, warto spróbować wytwarzanych lokalnie serów wiejskich, z których produkcji słyną Irlandczycy. Stanowi on popularną przystawkę w restauracjach. Nie można zapomnieć też o potrawie z boczku z kapustą lub wędzonego łososia, serwowanego na sodowym chlebie.

Kurier Cork – komunikacja i noclegi

Cork to dobrze zlokalizowane miasto. Najłatwiej dostać się do niego samolotem. Lotnisko jest usytuowane około 10 minut drogi taksówką lub autobusem od centrum. Obsługuje loty z niemal 50 różnych miejsc, w tym z Polski. Dotarcie do miasta Cork umożliwia też droga morska do portów w Dublinie lub Rosslare, ale z tych lokalizacji trzeba dojechać komunikacją lokalną.

Oczywiście do Cork można bez problemu dostać się samochodem, ponieważ do miasta wytyczona jest z Dublina linia autostradowa M8. Stosunkowo niedaleko od Cork znajduje się stacja kolejowa i dworzec autobusowy. Kursuje tutaj wiele pociągów i autokarów o zasięgu lokalnym i krajowym. 

Zwykle nie ma większych problemów ze znalezieniem noclegu w Corku. Istnieje tutaj wiele miejsc do zakwaterowania. W związku z tym turyści mogą wybierać wśród ofert wielu hoteli o różnych standardach, ale także w pensjonatach czy kwaterach, ulokowanych na obrzeżach miasta. Z kolei studenci najczęściej zamieszkują wynajęte prywatne mieszkania. Ceny tych noclegów bywają zróżnicowane, ale nie są wygórowane.

Część osób korzysta z faktu, że ich rodziny lub znajomi mieszkają na stałe lub studiują w Cork. Zatrzymują się wtedy u nich, co znacząco obniża koszty wyprawy. Wysokie ceny biletów lotniczych na nadbagaż powoduje często większą częstotliwość zamawiania kurierów Polska Irlandia najtaniej z wykorzystaniem opcji śledzenie przesyłek zagranicznych. Są one charakterystyczne w zasadzie dla wszystkich firm kurierskich. Dzięki temu można wysłać kurierem do Irlandii większy bagaż, a na pokład samolotu wziąć jedynie najniezbędniejsze rzeczy.

Cork – co warto zobaczyć w okolicy? Ciekawostki

Okolica Cork obfituje w piękne krajobrazy. Jadąc około 2 godziny samochodem z miasta, trafimy na jeden z nich, Mizen Head – najbardziej wysunięty na zachód punkt Irlandii. Turyści bardzo chętnie oglądają niezwykłe widoki i urokliwy most Mizen Bridge.

Natomiast kilka kilometrów od Cork znajduje się Zamek Blarney pochodzący  z 1446 roku. Jedną z atrakcji z nim związanych jest legenda. Na terenie posiadłości znajduje się bowiem słynny kamień, a każdy kto dotknie, go stojąc do góry nogami, otrzyma dar elokwentnej mowy. Dzięki tej baśni miejsce to stało się bardzo popularne i bardzo chętnie odwiedzane przez turystów, w szczególności przez rodziny z dziećmi.

Ciekawostką o Cork jest także to, że dawniej był on największym potentatem produkcji masła na świecie. Uważa się, iż na ziemiach tego miasta prawdopodobnie został zasadzony pierwszy ziemniak w historii całej Irlandii. Co więcej miasto chwali się, że posiada drugi co do wielkości naturalny port i znajduje się w nim najstarszy klub jachtowy, który funkcjonuje od 1720 roku.

Kurier Cork

Kurier Cork

Kurierzy Cork Polska Irlandia często uzyskują zlecenia w zakresie dostarczenia do tego miasta różnego rodzaju przesyłek i paczek. Odwrotna opcja to także popularne zamawianie kuriera Cork z Irlandii do Polski. Należy zaznaczyć, że polscy klienci najczęściej wybierają tanie firmy kurierskie, czyli tzw. tani kurierzy. Nie bez znaczenia są również oferowane przez daną firmę opcje takie jak np. śledzenie przesyłki lub paczki, manager paczki szybkie zamówienie kuriera itp. Dobrym kurierem Polska Irlandia, czy kurierem Irlandia Polska są np. kurierzy z polskiej firmy Eurospedycja.

Kurier Cork – Zamawianie kuriera z Polski do miasta Cork w Irlandii i z powrotem z Irlandii do Polski

Firma Eurospedycja doręcza bezpiecznie i szybko przesyłki kurierskie Polska Irlandia. Przyjmujemy do transportu bagaż, paczkę, towar zakupiony w sklepie internetowym itp. Ponadto pomagamy w sprawnej organizacji np. przeprowadzki. Wszystko odbywa się szybko przy atrakcyjnej cenie włączając w to kompleksową obsługę. Zlecając wysłanie paczki do Irlandii firmie Eurospedycja musisz wypełnić formularz, który jest podstawą dokonania wysyłki.

Kurier cork – Zamawianie kuriera z Polski do miasta Cork w Irlandii oraz doręczenie przesyłki

Oferta firmy Eurospedycja obejmuje przesyłki kurierskie Polska Irlandia dla wysyłek standardowych, gabarytowych, palet czy przeprowadzek. Odbywa się to szybko, sprawnie i bezpiecznie, bez zbędnych formalności. Mamy doświadczenie w realizowaniu transportu paczek w wymiarach standard, gabarytowych, dłużycowych, jak i palet na trasie Irlandia-Polska-Irlandia.

Przesyłki kurierskie Irlandia Polska oraz paczki do Irlandii docierają do odbiorców w terminie 5-7 dni roboczych. Sam proces złożenia i realizacji zamówienia jest łatwy. Każda paczka otrzymuje zatem swój indywidualny numer trackingowy, z możliwością śledzenia jej drogi na stronie internetowej. Ofertę kierujemy do klientów indywidualnych oraz biznesowych.

Jeżeli wysyłki są regularne, to jest możliwość pozyskania osobnego cennika, przypisanego do klienta, stworzonego w  odpowiedzi na indywidualne potrzeby. Tymczasem kurier Cork do Irlandii odbiera paczkę już kolejnego dnia, pięć dni w tygodniu. Przesyłki kurierskie Irlandia Polska: paczka do Irlandii realizujemy w systemie „od drzwi do drzwi”. Natomiast potwierdzenie realizacji zamówienia wraz z danymi bankowymi do płatności wystarczy wysłać drogą mailową niedługo po wypełnieniu formularza zamówienia na stronie firmy przewozowej.

Kurier Cork – manager paczek

Istotny jest również tzw. Manager Paczek, który jest specjalnie stworzonym systemem do nadawania przesyłek paczkomatowych i kurierskich. Jego użytkownik ma możliwość pobierania etykiet, przeglądania archiwum paczek oraz ich bieżącego śledzenia. Bez problemu uzupełni też środki na koncie, aby realizować dalsze operacje.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż paczki z Polski do Irlandii doręcza się za pośrednictwem zaufanych i wypróbowanych podczas wieloletniej współpracy kierowców Eurospedycji. Pracownicy pozostają do dyspozycji klientów, telefonicznie oraz mailowo. Udzielamy informacji na temat preferowanego sposobu pakowania i zabezpieczania paczek. Wysyłki gabarytowe, transport paletowy Eurospedycja wycenia indywidualnie przekazując klientowi pełną informację o sposobie realizacji transportu.

Kurier Cork – Przesyłki z Irlandii do Polski

Firma kurierska Eurospedycja doręcza również w sposób bezpieczny szybki przesyłki kurierskie Polska Irlandia. Do transportu przyjmiemy bagaż klienta, towar zakupiony w sklepie internetowym, jak również pomagamy w sprawnej organizacji przeprowadzki. Wszystko odbywa się szybko wraz z atrakcyjną ceną i kompleksową obsługą.

Kurier Cork – Przykładowe ceny przesyłek i paczek do Irlandii

Dla paczki o masie do 10 kg – cena 23,00 ERO, a dla paczki o masie do 20 kg – cena 28 ERO oraz dla paczki o masie do 30 kg – cena 33 EURO.

Według Dun & Bradstreet liczba firm kurierskich, która w ciągu ostatniej dekady zwiększyła się dwukrotnie, a w ciągu ostatnich dwóch lat rosła w tempie dwucyfrowym. Obecnie w tym sektorze zarejestrowano 7,5 tys. podmiotów. Dane są z 2020 r.

Podsumowując, Cork to tętniące życiem miasto. Ma wiele miejsc wartych odwiedzenia oraz szkolnictwo wyższe na wysokim poziomie, co ściąga wielu studentów. Mieszka tu spora grupa polonijna, która wciąż posiada silne więzi z Ojczyzną. Dlatego kurier Cork — kurierzy Polska Irlandia i kurierzy Irlandia Polska stają sie wręcz niezbędni i poszukiwani na irlandzkim rynku.

Naprawa towaru poza UE

Naprawa towaru poza UE, a wysyłka

Naprawa towaru poza UE

Wysyłka towarów poza UE związana jest za każdym razem z odprawą celną w Polsce, jak i kraju docelowym. Osoba, która nadaje towar w naszym państwie, nie musi płacić żadnych opłat celno-podatkowych związanych z przesyłką. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zdecyduje się na warunki dostawy, w których przenosi na siebie obowiązek uiszczenia tych opłat. Służby kraju docelowego wyliczą je według obowiązujących w tym państwie przepisów. Dowiedz się, z czym wiąże się wysyłka i naprawa towaru poza UE.

Wysyłka — naprawa towaru poza UE

Procedura wysyłki towaru do naprawy poza UE wiąże się z uruchomieniem procesu uszlachetniania biernego. Proces ten ulega zakończeniu wtedy, gdy artykuły wrócą do Polski. W przypadku, kiedy konkretny przedmiot nie zostanie zwrócony, będzie on potraktowany przez służby obcego państwa jako przesłanie towaru handlowego. W efekcie przedstawiciele tego kraju naliczą opłaty celno-podatkowe. Mogą także zastosować karę administracyjną związaną z wprowadzeniem w błąd służb celnych. Istotne jest także to, że procedura wiąże się z naliczeniem opłat celno-podatkowych z uwzględnieniem polskiej taryfy. Przeprowadza się też ocenę, która pozwala stwierdzić, o jaką kwotę wzrosła wartość konkretnego towaru po naprawie. Więcej informacji można uzyskać na stronie lub przez kontakt z Ministerstwem Finansów. Warto również wspomnieć, że naprawa towaru poza UE może polegać na warunkach gwarancji. Jest to sytuacja, która wiąże się z brakiem naliczonych opłat po obu stronach. Jednak to od celnika zależy, jak dana przesyłka zostanie zakwalifikowana.

Wysyłka towaru poza UE w innych celach

Towar można wysłać poza UE w celu sprzedaży, próbki handlowej, prezentu bądź też zwrotu. W pierwszej opcji należy do towaru dołączyć fakturę handlową. Co więcej, przygotowuje się ją w języku polskim i angielskim. W tym przypadku odprawy celnej konieczny jest także numer EORI. Jest to ważne, ponieważ bez tego oznaczenia odprawa nie będzie możliwa. Ponadto, po dostarczeniu przesyłki sprzedawca nie będzie mógł ubiegać się o zwrot podatku. Numer EORI wymaga się od podmiotów gospodarczych, które eksportują i importują towary na teren UE spoza jej obszaru. Obejmuje to zatem artykuły, które sprowadzane są z Chin. Numer ten wydaje się na stałe i jest unikatowy. Wniosek o jego wydanie składa się przez Internet. Trzeba zdawać sobie sprawę, że towary przewożone na terenie UE nie wymagają numeru EORI.

Wysyłka towaru w celu przesłania próbki handlowej poza UE

Towar wysyła się także poza UE w celu dostarczenia odbiorcy próbki handlowej. W takiej sytuacji nie wymaga się faktury. Zamiast tego trzeba postarać się o fakturę proformę. Oczywiście sporządza się ją zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Procedura polega na uproszczonej odprawie celnej. Na ogół jest też tak, że nie ponosi się żadnych opłat dla odbiorcy w kraju przeznaczenia. Istotne jest to, że przedstawiciele służb celnych kraju docelowego klasyfikują przesyłki do odprawy. Dlatego należy liczyć się z tym, że może dojść do stwierdzenia przez nich, że przesyłka zawierająca więcej sztuk jednakowego towaru nie może być próbką handlową. W takich okolicznościach w stosunku do artykułów służby użyją normalnego taryfikatora celnego. Dlatego przesyłkę odprawią, jako standardowy towar handlowy.

Naprawa towaru poza UE

Wysyłka towaru poza UE jako prezent

Kolejnym przypadkiem jest wysyłka towaru poza UE jako prezent. Taka sytuacja wymaga przeprowadzenie procedury odprawy celnej po obu stronach. Co więcej, jest to również sytuacja, w której służby celne kraju docelowego podejmą decyzję, czy będzie można w tej sytuacji zastosować rozwiązanie w postaci odprawy uproszczonej. Może zdarzyć się, że przedstawiciele obcego państwa zakwalifikują artykuł jako towar wyróżniający się znaczną wartością. W takich okolicznościach odbiorca będzie zobligowany do uiszczenia opłaty celno-podatkowej, aby otrzymać przesyłkę.

Wysyłka towaru jako zwrot

Ostatnim przypadkiem jest wysyłka towaru zakwalifikowana jako zwrot artykułów zakupionych poza UE. Jest to sytuacja, która wymaga dołączenia do przedmiotów faktury zakupu. Potrzebny będzie też dowód odprawy celnej. Dzięki temu nadawca będzie mógł bez przeszkód ubiegać się o zwrot opłat celno-podatkowych oczywiście, jeśli takowe były w trakcie importu. Nie trzeba się tutaj obawiać, że służby celne kraju docelowego obciążą opłatami celno-podatkowymi. Jednakże konieczna jest tutaj zakończona odprawa celno eksportowa. Co więcej, musi być ona przede wszystkim potwierdzona przez służby kraju docelowego, a więc w tej sytuacji Polski.

Informacje dotyczące dokumentu elektronicznego IE-599

Dokument elektroniczny komunikat IE-599 stanowi potwierdzenie wywozu towaru poza UE do celów stosowania stawki 0 procent przy eksporcie towarów. Dokument przedstawia się w Urzędzie Skarbowym i dzięki temu można odzyskać VAT. Jest on także stosowany w przypadku odpraw czasowych poza UE, a więc napraw, wymiany, a także przy targach, wystawach i innych podobnych sytuacjach.

Wysyłka związana z naprawą za pomocą Eurospedycji

Eurospedycja zapewnia szybką dostawę paczek i najwyższą jakość usług. Zapoznaj się z naszą ofertą o międzynarodowym zasięgu i skontaktuj się z nami, by poznać więcej szczegółów.

wysyłanie kilku paczek

Wysyłanie kilku paczek jednocześnie

wysyłanie kilku paczek

Prowadzenie sklepu internetowego to również wysyłanie kilku paczek jednocześnie. Pojedyncze nadawanie paczek może przysporzyć wielu kłopotów. Istotne jest to, że w ten sposób można stracić bardzo wiele cennego czasu. Dlatego warto dowiedzieć się, jaka jest najlepsza metoda wysyłki kilku paczek za jednym zamachem.

Co warto wiedzieć na temat nadawania paczek kurierskich?

Obecnie coraz więcej osób decyduje się na nadawanie paczek za pomocą kuriera. Na początku trzeba wybrać firmę kurierską, która zrealizuje transport. Warto w związku z tym przejrzeć różnorodne oferty przewoźników, ponieważ mogą one znacząco się od siebie różnić. Najczęściej jest tak, że firmy oferują swoim klientom możliwość prostego zamówienia kuriera przez Internet. Jak postąpić, gdy pojawi się konieczność wysyłki kilku paczek jednocześnie.

Wysyłanie kilku paczek jednocześnie – podstawowe informacje

Osoby, które pragną wysłać kilka paczek jednocześnie pod jeden adres, powinny zdecydować się na najbardziej oszczędne rozwiązanie. Można z łatwością zapakować wszystkie pudełka do jednej dużej paczki i wysłać razem. Jest to rozwiązanie, które często dedykuję się właścicielom sklepów internetowych, którzy muszą nadać duże zamówienie.

Jakie są zasady związane z pakowaniem przesyłki wielopaczkowej?

W pierwszej kolejności towar musi być we właściwy sposób przygotowany do drogi. Na początku należy zaopatrzyć się w odpowiednią ilość pudełek i opakowań. Później należy opakować każdy przedmiot w materiał ochronny. Dzięki temu można skutecznie zabezpieczyć rzeczy przed uszkodzeniami. Następnie trzeba zapakować każdą rzecz w osobne pudełko. Dodatkowe materiały wypełnią wolne przestrzenie, co uchroni towar. Kolejnym krokiem jest zamknięcie i zabezpieczenie opakowania od wewnątrz. W dalszej kolejności paczki ustawia się jedną na drugiej. Całość zabezpiecza się folią typu stretch.

wysyłanie wielu paczek

Jak nadać wiele paczek jednocześnie, czyli zamawianie kuriera do domu?

Nadawanie kilku paczek jednocześnie wcale nie jest trudnym zadaniem. Nowoczesne rozwiązania z pewnością pozwolą Ci zaoszczędzić cenny czas. Co więcej, jest to doskonały sposób na usprawnienie całego procesu wysyłki. Jest to szczególnie istotne dla sklepów internetowych, które współpracują z wybraną firmą kurierską. Dobrze rozplanowana obsługa pozwoli wykonać każde zamówienie na czas.

Wysyłanie wielu paczek pod jeden adres, czy jest to możliwe?

Wiele paczek można wysłać nie tylko pod jeden adres, ale również różne adresy. Wtedy należy złożyć oddzielne zamówienie na każdą z przesyłek. Gdy wysyłamy kilka paczek za granicę, należy zamówić osobne przesyłki dla każdego docelowego adresata. Jest to opcja bardzo opłacalna.

Czy wysyłanie wielu paczek wymaga jednej etykiety, czy kilku różnych?

W przypadku przesyłki wielopaczkowej niezależnie od tego, czy składa się jedno, czy też więcej zamówień trzeba wydrukować oddzielną etykietę wysyłkową, a także numer śledzenia. W dalszych krokach trzeba upewnić się, czy etykiety mają odpowiednie paczki. Dzięki temu uniknie się wszelkich problemów. Duży problem stanowi transport paletowy, ponieważ wtedy zamówienie otrzymuje jeden numer.

Czy w jednej przesyłce można umieścić wiele związanych ze sobą paczek?

Kilka paczek w jednej przesyłce należy nadać oddzielnie w jednym zamówieniu. Jest to ważne, ponieważ w przeciwnym przypadku otrzymamy wyłącznie jeden numer śledzenia i jedną etykietę. Dlatego bardzo trudno będzie nam odnaleźć osobne elementy. Zatem lepiej jest włożyć wiele malutkich paczek w większe pudełko, a następnie wypełnić wolną przestrzeń materiałem ochronnym.

Wysyłanie wielu paczek z firmą Eurospedycja?

Firma Eurospedycja oferuje usługę polegającą na wysyłce wielu paczek jednocześnie. Koniecznie wtedy należy złożyć oddzielne zamówienie na każdą paczkę. Wszystko można zrobić przez internet. Wystarczy wypełnić odpowiedni formularz, aby podać najważniejsze informacje. Wówczas kurier przyjedzie, zabierze przesyłki i dostarczy je pod wskazany adres. Oddzielne etykiety dają osobne numery śledzenia. Dzięki temu bez problemu można dowiedzieć się, na jakim etapie znajdują się paczki i kiedy dojdą do adresata. Firma oferuje też wiele dodatkowych usług, takich jak na przykład ubezpieczenie. Ważne jest także to, że takie ubezpieczenie nie obejmuje kruchych przedmiotów, dlatego koniecznie trzeba zadbać o właściwe zapakowanie towaru.

Firma Eurospedycja oferuje przejrzyste warunki współpracy. Co więcej, w każdej chwili można się skontaktować z pracownikami firmy, którzy służą pomocą i wsparciem. Można przede wszystkim dowiedzieć się, jakie produkty można wysłać do konkretnego kraju. Warto również zapoznać się z treścią regulaminu, który prezentuje wszystkie najważniejsze informacje. Dzięki temu nie będzie żadnych wątpliwości, jeśli chodzi o wysłanie towarów, a przede wszystkim zwrotów. Wszystko przebiegnie tak, jak powinno być. Usługi kurierskie z firmą Eurospedycja są proste i bardzo intuicyjne, jeśli chodzi o ich zamówienie. Jest to niezwykle przyjemne i zapewnia oszczędność czasu oraz energii.

kurier Clondalkin

Kurier Clondalkin – kurierzy Polska Irlandia

kurier Clondalkin

W dzisiejszych czasach świat staje przed nami otworem. Bez większych przeszkód możemy więc podróżować niemal do każdego zakątka globu. Możemy tam spędzać czas, zwiedzając i ciesząc się wyjątkowymi krajobrazami. Jeśli ktoś lubi zieleń i rozległe przestrzenie, powinien odwiedzić w szczególności Irlandię. Ta prawdziwie dzika kraina obfituje w niezwykłą architekturę oraz miejsca do aktywnego wypoczynku. Co więcej, możemy tu skorzystać z takich usług jak kurier Clondalkin — wygodnej opcji, jeśli planujemy nadać lub odebrać przesyłkę. Co jeszcze możemy zobaczyć na miejscu?

Irlandia — kraina zieleni i wyjątkowych zabytków

Każdy, kto choć raz odwiedził ten kraj, zdążył poznać jego piękno i urok. Jest to w pewnym sensie kraina mlekiem i miodem płynąca. Wyjątkowa pod względem krajobrazowym, jak i ciekawa za sprawą jedynych swoim rodzaju zabytków. Co więcej, coś dla siebie znajdą tu fani kulturalnych rozrywek, jak i smakosze czy sportowcy. Na szczególną uwagę zasługuje między innymi Clondalkin — ważna część i dzielnica Dublina. Jest ona doskonale skomunikowana z resztą miasta, a przy tym oferuje oryginalne sposoby na spędzanie wolnego czasu. Oprócz wielu możliwości do spotkań i aktywnych rozrywek możemy w tym miejscu skorzystać także z różnych usług. Między innymi z opcji wysyłki towarów, na przykład z Irlandii do Polski.

Doskonale rozwinięty przemysł oraz rynek usług sprawiają, że dzielnica Clondalkin to nie tylko miejsce do odwiedzin o charakterze turystycznym, ale jednocześnie dobra lokalizacja do życia. Warto przy tym wiedzieć, że znajduje się ona jedynie dziesięć kilometrów od ścisłego centrum Dublina. Do wyboru mamy tutaj liczne puby i restauracje oraz urokliwe sklepiki, w których zaopatrzymy się we wszystko to, co może być nam potrzebne na co dzień. Z kolei osoby, które chcą poznać lokalną kulturę i miejscowy koloryt, także dopasują sobie jakieś zajęcie. Wszystko to sprawia, że ta część Dublina stanowi bardzo atrakcyjne do życia i spędzania czasu miejsce.

Kurier Clondalkin — nadawaj wygodnie przesyłki na cały świat

Współcześnie coraz więcej osób korzysta z usług kurierskich. Wynika to z faktu, że zakupy w Internecie są obecnie niezwykle popularne i wielu konsumentów korzysta z takiej opcji. Co więcej, możliwość nadawania towarów za sprawą firmy spedycyjnej to wygodna usługa, dostępna nie tylko dla przedsiębiorstw, ale również dla osób prywatnych. Dzięki takiej możliwości świat staje przed nami otworem, ponieważ możemy wysyłać i odbierać przesyłki niemal z dowolnego zakątka globu.

kurier Clondalkin

Nie inaczej dzieje się w przypadku kuriera Clondalkin. Dzięki doskonale rozwiniętej infrastrukturze drogowej transport w tamtej części Irlandii działa bez zarzutu. Paczki docierają pod wskazany adres szybko i bez opóźnień czy innych komplikacji. Co więcej, jest to usługa szeroko dostępna dla wszystkich zainteresowanych. Zanim jednak z niej skorzystamy, warto poznać tę część stolicy nieco lepiej.

Clondalkin — co warto o nim wiedzieć?

Ta dzielnica Dublina znajduje się w bliskim sąsiedztwie ścisłego centrum. Doskonała lokalizacja umożliwia liczne rozrywki oraz wiele sposobów na spędzanie wolnego czasu. Coś dla siebie znajdą zarówno zwolennicy stacjonarnych aktywności, jak i ci, którzy lubią ruch oraz wycieczki za miasto. Od czego więc zacząć zwiedzanie?

Z racji bliskiej lokalizacji, a także dobrze rozwiniętej komunikacji miejskiej swoją przygodę możemy zacząć od zabytkowej części miasta. To idealna przestrzeń dla turystów, którzy najbardziej lubią niespieszne spacery i podziwianie zabytków oraz innych obiektów kultury i sztuki. Oprócz takich perełek jak Drimnagh Castle czy Corkagh Park możemy także odwiedzić bibliotekę, czy jedną z licznych restauracji lub kafejek. Warto wiedzieć, że panuje tu jedyny w swoim rodzaju klimat i nastrój, w którym chce się spędzać czas. Można tu również przysiąść na jednym z licznych skwerków zielonych, które ukoją nasze zmysły i pozwolą nam się uspokoić. Podczas ładnej pogody miejsca te pełne są mieszkańców oraz turystów, ciekawych lokalnego kolorytu.

Coś dla siebie dopasują również zwolennicy uprawiania sportów na świeżym powietrzu. Oprócz licznych parków oraz zielonych zakątków znajdziemy tu także trasy spacerowe, ścieżki biegowe oraz rowerowe. Dzięki temu zarówno duzi, jak i mali będą mogli dotlenić się i docenić walory krajobrazowe tej dzielnicy. Co więcej, dookoła Clondalkin także dostępne są różne możliwości wycieczek, pieszych, rowerowych, jak również nieco dalszych, z pomocą auta. Warto bowiem wiedzieć, że na obrzeżach Dublina znajdują się liczne obiekty architektury, a także niewielkie, pełne uroku miejscowości, w których również miło spędzić czas.

Kurier Clondalkin — miejsce do życia, do pracy i do relaksu

Jeśli rozważacie, którą część Irlandii odwiedzić, z pewnością powinniście wybrać Clondalkin. To jedyne w swoim rodzaju miejsce, które jest ciekawe nie tylko pod względem krajoznawczym, ale również jako lokalizacja do prowadzenia biznesu czy do zamieszkania. Wynika to z wielu kwestii. Przede wszystkim jednak z faktu, że ta część stolicy jest doskonale rozwinięta pod względem infrastruktury drogowej i komunikacyjnej, ale także dzięki zapleczu gastronomicznemu i kulturalnemu. W ten sposób możemy bez przeszkód nadawać i odbierać przesyłki na terenie Irlandii oraz do innych części Europy. Kurier Clondalkin z pewnością pomoże ci z przesyłkami różnego rodzaju.

Postaw na Eurospedycję

Firma Eurospedycja pragnie pomagać rodakom, którzy z różnych powodów postanowili zamieszkać w Irlandii, ale także w innych krajach Unii Europejskiej. Oferta na międzynarodowe przesyłki kurierskie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie. Firma współpracuje zarówno z przedsiębiorstwami prywatnymi, jak i państwowymi. Oczywiście szerokie grono klientów stanowią osoby indywidualne. Trasa Polska Irlandia jest bardzo ważną trasą działalności firmy Eurospedycja. Przedsiębiorstwo oferuje różne usługi dodatkowe i konkurencyjne ceny. Co więcej, każdy ładunek jest traktowany indywidualnie i kurierzy podchodzą do niego z należytą starannością. Dlatego każda paczka dojdzie do adresata w nienaruszonym stanie. Dla firmy najważniejsze jest bowiem pełne zadowolenie klientów.

zwrot towaru

Zwrot towaru po świętach – jak go dokonać?

zwrot towaru

Święta Bożego Narodzenia lub Wielkanocne to fantastyczny czas. Niestety bardzo często można otrzymać nietrafiony prezent. Na szczęście prawa konsumenta chronią niezależnie od tego, czy zakupu dokonano przez internet, czy też stacjonarnie. Polityka zwrotów jest obecnie bardzo przychylna. Dowiedz się zatem, jak wygląda zwrot towaru, kiedy można, a kiedy nie można tego dokonać.

Na, czym polega zwrot towaru, który został uszkodzony?

Zasady zwrotu towaru zależą od tego, czy towar kupujemy  w sklepie stacjonarnym, czy w sklepie online. Gdy produkty kupuje się w sklepie stacjonarnym, należy wiedzieć, że zmiana zdania, nie daje gwarancji zwrotu. Wówczas sprzedawca nie musi zwracać należności. Dotyczy to sytuacji, w której konkretny towar nie ma najmniejszych wad. Z kolei, gdy towar ma wady, można go z powodzeniem zwrócić na drodze rękojmi. Co więcej, inne zasady obowiązują też w przypadku e-commerce. Towar zakupiony na odległość można z powodzeniem zwrócić bez podawania przyczyny. Wówczas sprzedawca  reguluje względem Ciebie należności. Klienci, którzy kupują towary na wyprzedaży, mają takie same prawa, jak w przypadku, gdy kupiono je po normalnej cenie.

Jak postąpić z wadliwym towarem kupionym stacjonarnie?

Towary kupione w sklepie nie powinny mieć żadnych wad. Niestety w praktyce bywa bardzo różnie. Osoby, które kupiły wadliwy towar, mogą zwrócić się o zwrot pieniędzy. W przypadku, gdy zapłaty dokonano gotówką, klient otrzyma zwrot w postaci gotówki. I analogicznie, gdy zapłaty dokonano kartą płatniczą, zwrot także nastąpi na konto.

Co warto wiedzieć na temat prawa i wewnętrznego regulaminu sklepu?

Obecnie zakupy przez internet cieszą dużą popularnością. Z pewnością bardzo wiele z tych produktów zostanie zwróconych. Takie możliwości daje przede wszystkim polskie prawo, a także regulaminy sklepów internetowych. W związku z tym sporo sklepów reguluje wewnętrzne zasady zwrotów. Najczęściej jest tak, że klient ma na zwrot towaru 3 miesiące, a nawet dłużej. Są również sprzedawcy, którzy dają więcej czasu na zwrot towaru, ale pod pewnymi warunkami. Jest to związane przede wszystkim z polityką sprzedaży. Gdy na stronie internetowej nie ma konkretnych danych, wówczas można odesłać towar w ciągu 2 tygodni.

Zwrot towaru – kto zgodnie z prawem ponosi koszty?

Prawo podkreśla, że sprzedawca nie ma obowiązku ponoszenia kosztów związanych ze zwrotem towaru. Wiele firm realizuje darmowe zwroty. Jednakże są to wewnątrz firmowe ustalenia. Zgodnie z prawem sprzedawcy nie mają takiego zobowiązania. Wiele przedsiębiorstw wysyłając towar do klientów, wrzuca do środka formularz zwrotu towaru. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z tego, że nie jest to standardowe rozwiązanie. Nawet gdy dostawa towaru jest darmowa, odbiorca może ponieść koszty odesłania. Przed zakupem należy dokładnie sprawdzić warunki. Ważne jest również to, aby przeczytać regulamin zwrotów. Jest on dostępny na stronie internetowej przedsiębiorstwa. Najważniejszym obowiązkiem osoby, która zwraca towar, jest właściwe zapakowanie paczki. W tym przypadku sprawdzą się materiały, które zostały wykorzystane do wysyłki towaru.

Zwrot towaru

Prawo do 14-dniowego zwrotu w przypadku zamówień telefonicznych

Prawo do 14-dniowego zwrotu bez podania przyczyny obowiązuje w przypadku zamówień telefonicznych. Osoba, która zamówi towar przez telefon, może go odesłać przez zastosowanie takich samych warunków, jak przy zakupach online. Dodatkowo sprzedawca ma również obowiązek poinformowania nabywcy o tym, że towar można zwrócić w ciągu 14 dni. Gdy dojdzie do zaniechania tego obowiązku przez sprzedawcę, dochodzi do wydłużenia czasu zwrotu automatycznie o 12 miesięcy.

Kiedy zwrot towaru jest niemożliwy?

Istnieją produkty, których nie można zwrócić, mimo że zostały one zakupione przez Internet. Na tej liście znajdują się produkty spożywcze, mające krótki okres przydatności do spożycia. Mogą to być również towary personalizowane takie, jak na przykład zegarek z grawerem. Zwrot towaru nie uwzględnia koszulek ze spersonalizowanym nadrukiem. Nie można oddać soczewek kontaktowych, a także innych towarów, które znajdują się w zapieczętowanym opakowaniu. Do tej grupy należą też czasopisma i gry komputerowe. Ponadto nie zwraca się biletów do kina lub opłaconych pobytów w hotelu. Zwrot towaru nie obejmuje też usług, które od razu wykonano za zgodą konsumenta. Są to przede wszystkim dokonane opłaty z góry za serwisy takie jak: Netflix czy Spotify. Gdy wykupi się subskrypcję na dany okres, to wtedy nie ma już możliwości jej odwołać.

Zwrot rozpakowanego towaru z powodu wad

Gdy dojdzie do rozpakowania towaru, wówczas zwrot może być w wielu okolicznościach, niemożliwy. Z kolei, gdy po rozpakowaniu dostrzeżemy wady, wtedy argument, że towar został rozpakowany, nie ma najmniejszego znaczenia. W takich okolicznościach składa się reklamację i korzysta z praw z rękojmi za wady. Wówczas sprzedawca nie może kierować się tym, że po rozpakowaniu towaru odbiorca nie może złożyć reklamacji. Co więcej, nie byłoby w tym żadnej logiki, ponieważ konsument w innej sytuacji nie mógłby sprawdzić, że towary nie mają wad.

Dokonaj zwrotu towaru za pomocą Eurospedycji

Eurospedycja zapewnia szybką dostawę paczek i najwyższą jakość usług. Zapoznaj się z naszą ofertą o międzynarodowym zasięgu i skontaktuj się z nami, by poznać więcej szczegółów.

kurier Swords

Kurier Swords – kurier do Irlandia

kurier Swords

W czasach, kiedy świat coraz szybciej przemienia się w globalną wioskę, łatwiejsze staje się nie tylko podróżowanie, ale także korzystanie z różnego rodzaju usług. Przykładem może być wysyłka towarów na terenie Europy i nie tylko. Obecnie możemy bez przeszkód przesyłać towary w obrębie Polski, ale także do niemal każdego zakątka globu. Dzięki temu nasze codzienne funkcjonowanie może być znacznie prostsze, bez względu na to, czy korzystamy z tej opcji prywatnie, czy w ramach pracy zawodowej. Jedną z popularnych destynacji jest Irlandia, dlatego też warto zawczasu poznać możliwości dotyczące korzystania z usług kurier Swords. Swords to ważny punkt na mapie Irlandii, obfitujący w ciekawe atrakcje i wiele punktów usługowych.

Kurier Swords — wyjątkowy klimat w sercu Irlandii

Swords uważa się za miasto satelickie Dublina, jako że znajduje się ono w bliskim sąsiedztwie stolicy. W tej części kraju znajdują się liczne zabytki architektury oraz ważne punkty kulturalne. Tętni tu także życie codzienne. Bez przeszkód załatwimy tu również istotne sprawy, na przykład wysyłkę paczek, tani kurier z Irlandii do Polski. Usługa ta znacząco może ułatwić nam zarówno obowiązki prywatne, jak i te zawodowe.

Miasto to zasługuje jednak na uwagę ze względu na liczne interesujące punkty o charakterze kulturowym i krajoznawczym. Warto je poznać, a może nawet odwiedzić w wolnym czasie. Będą to z pewnością wyjątkowe atrakcje dla osób, które lubią zwiedzać nowe miejsca o oryginalnej historii i klimacie.

Co warto zobaczyć w Swords?

Na początek warto wiedzieć, że miasto to należy do jednego z najstarszych skupisk ludzkich w Irlandii. Jego założenie datuje się bowiem na 560 rok. Osadę założył wówczas święty Colmcille, nadając jej nazwę Sord, czyli “czysty”. Przez kolejne stulecia rozwijała się ona, aż w latach 90. XX wieku ustanowiono ją stolicą hrabstwa Fingal. Obecnie jest to bardzo ważny punkt, nie tylko ze względów gospodarczych, ale również stanowi Swords ciekawą destynację wszelkich turystycznych wojaży.

Znajdują się tutaj ośrodki różnych gałęzi przemysłu, a także liczne punkty użyteczności publicznej. Z uwagi na dużą ilość mieszkańców oraz prężnie rozwijający się transport, swoje siedziby ma tu wiele firm i przedsiębiorstw. Co więcej, ta niezwykle rozwinięta siatka różnych inicjatyw sprawia, że codzienne funkcjonowanie tutaj jest nie tylko łatwe, ale i przyjemne. W wolnym czasie można tu odwiedzić liczne miejsca rozrywki, kina, teatry oraz oryginalne kawiarnie i restauracje z pysznym jedzeniem. W razie potrzeby, bez przeszkód możemy także nadawać przesyłki, zarówno z Polski do Irlandii, jak i w odwrotnym kierunku. Z usługi tej mogą skorzystać wszystkie zainteresowane osoby, prywatne jednostki oraz przedsiębiorcy.

kurier swords

Co jeszcze warto wiedzieć o pięknym mieście Swords?

Jednym z najważniejszych punktów na mapie Swords jest zamek Swords Castle. Pochodzi on z czasów średniowiecza, ale dzięki systematycznym renowacjom, obecnie stanowi on centrum kulturalne i turystyczne. Odbywają się tutaj liczne jarmarki, imprezy historyczne oraz inne oryginalne wydarzenia. Na uwagę zasługują również obiekt National Botanic Gardens, zapierający dech w piersiach Narodowy Ogród Botaniczny, oraz Muzeum Piwa Guinness. Fani architektury sakralnej z kolei, koniecznie powinni zajrzeć do Katedry Kościoła Chrystusowego.

Swords oferuje także inne atrakcje. Z pewnością dobrze poczują się tutaj osoby, które cenią sobie oryginalny klimat miejski. Urokliwe kafejki czy liczne parki to świetny sposób na ciekawy i niespieszny spacer. Coś dla siebie znajdą tu również zwolennicy aktywnego spędzania czasu. Oprócz parków Swords obfituje w zielone skwerki, otwarte dla zwiedzających ogrody oraz liczne trasy pieszych wycieczek. Bez przeszkód można tu również biegać czy jeździć na rowerze. W okolicach miastach można robić biwaki i praktykować wyjątkowo malownicze wędrówki. Z kolei fani imprez także dopasują tu dla siebie liczne rozrywki. W centrum znajdują się bowiem dyskoteki i puby. Otwarte jest także duże centrum handlowe oraz malutkie sklepiki z pamiątkami i produktami codziennego użytku.

Kurier Swords jako ważny punkt na mapie gospodarczej Irlandii

Irlandia słynie ze swoich pięknych krajobrazów oraz wyjątkowych zabytków. Odwiedzając Dublin oraz miasta ościenne, z pewnością doświadczymy niezwykłości tego miejsca. Malownicza okolica, jedyny w swoim rodzaju nastrój wąskich uliczek oraz śladów średniowiecznych zabudowań to tylko niektóre z atrakcji, jakich możemy tu doświadczyć. Warto jednak wiedzieć, że to jednocześnie bardzo ważny ośrodek gospodarczy. Znajdują się tu więc siedziby różnych firm, zlokalizowanych między innymi w business parkach. Możemy tu skorzystać również z usług różnych banków oraz z oferty firm kurierskich, na przykład Kurier Swords. 

Korzystanie z usług Eurospedycji jest łatwe i przyjemne

Usługi przewozu towarów to jedno z doskonale rozwiniętych gałęzi przemysłu w Irlandii. Transport odbywa się tu zarówno w związku z lokalną logistyką, jak i ze zleceniami na terenach Europy kontynentalnej. Dzięki temu każdy zainteresowany tematem może bez przeszkód nadawać i odbierać przesyłki z niemal każdego zakątka świata. Co więcej, z tej opcji mogą skorzystać zarówno osoby prywatne, jak i firmy. Cały proces odbywa się sprawnie i bez opóźnień. Wystarczy wygenerować etykietę oraz list przewozowy, podając wszystkie niezbędne szczegóły. Można wtedy skorzystać z usług: kurierzy Polska Irlandia, kurier do Irlandii czy kurier Polska Irlandia od drzwi do drzwi. W zależności od destynacji paczki, usługa odbywa się nawet w ciągu 24 godzin. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość śledzenia przesyłki za sprawą indywidualnego numeru. Jeśli jesteście zainteresowani wysyłką dóbr z Irlandii do Polski lub odwrotnie, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.